Soltunet – Detaljregulering

Detaljregulering for Øvre Glenne Gård
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat
detaljreguleringsarbeid for Glenneveien 357, Gnr. 50, Bnr. 2, 1455 Nordre Frogn.

– Det ble holdt oppstartsmøte med Frogn kommune den 30.06.20
– Konsekvensutredning har blitt utført med tema natur og landbruk den 17.10.2022

Formål med planarbeidet
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for miljøbevisste næringer og tjenester innenfor
et bredt gårdstema på tomten. Eksempler på virksomheter innenfor planområdet er hagesenter,
kafé, museum, anleggsgartner, Inn-på-Tunet, marked, gårdsbutikk, selskaps- og konferanselokaler, parsellhage m.m.

Forholdet til overordnede planer
Planområdet er i dag avsatt til Landbruk, natur, friluftsliv (LNF) under kommuneplan for Frogn
kommune. Tomten er også berørt av ‘Henssynssone 540, Grønnstruktur’ og Hensynssone ‘570_4 Kulturminner’

Konsekvensutredning
Konsekvensutredning ble utført av Natur og Samfunn AS i 2022 med tema natur og landbruk.
Les konsekvensutredningen her.

Medvirkning
De som har merknader eller opplysninger til planarbeidet, bes melde dette skriftlig innen 22.06.23 til
Soltunet AS, Morgensolbakken 13, 1458 Fjellstrand eller epost: post@soltunet.com
Dette brevet sendes til nasjonale/regionale myndigheter, statlige foretak og andre nasjonale/
regionale interessenter. Det er sendt ut likelydende brev til Frogn kommune hvor berørte grunneiere,
kommunale myndigheter og lokale organisasjoner blir varslet.

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte lørdag 13. Mai på Soltunet gård kl 12.00-13.00.
Påmelding til informasjonsmøte skjer til epost post@soltunet.com. Frist for påmelding lørdag 6. mai.

Dokumenter:
Nedenfor finner du dokumentene for varsel om oppstart av detaljregulering og også konsekvensutredningen.
Klikk på linkene for å laste ned og lese dokumentet:

Soltunet – Øvre Glenne Gård – Konsekvensutredning

Soltunet – Varsel om detaljregulering