Soltunet – Detaljregulering

Detaljregulering for Øvre Glenne Gård

I forbindelse med utviklingen av Soltunet på Øvre Glenne gård, annonserer vi igangsettelse av privat detaljreguleringsplan for Glenneveien 357, gnr./bnr. 50/2, m.fl., Frogn kommune.

– Det ble holdt oppstartsmøte med Frogn kommune den 30.06.2020.

– Det ble tidligere varslet oppstart av planarbeidet (den 02.05.2023). Siden varselet ikke var komplett, varsles detaljreguleringen på nytt. I tillegg ble nytt varsel om oppstart kunngjort i Akershus Amtstidende, den 27.10.2023.

Formål med planarbeidet

Hensikten med planen er å tilrettelegge eiendommen Glenneveien 357 for Soltunets virksomheter med utvidet næringsformål. På sikt er det et ønske om at Soltunet kan utvikles til et samlingssted for miljøbevisste næringer og tjenester innenfor et bredt gårdstema. Eksempler på virksomheter innenfor planområdet er hagesenter, kafé, museum, anleggsgartner, Inn-På-Tunet, marked, gårdsbutikk, selskaps- og konferanselokaler, parsellhage m.m.

I tillegg er det behov for parkeringsplasser i tilknytning drift og besøk av gården. Gjennom planarbeidet skal alternative plasseringer av parkeringsplasser og behovet for antall bilparkeringsplasser undersøkes.

Forholdet til overordnede planer

Planområdet er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR-2) i Kommuneplanens arealdel (vedtatt 19.06.2023) og Kommunedelplan for Nordre Frogn (vedtatt 10.09.2018). Deler av planområdet langs Glenneveien i sør er detaljregulert i G/S-vei Dalsbakken-Glennekrysset (plan-ID 090-0100). Planområdet er også berørt av hensynssoner for flere temaer: H220 Gul støysone, H370 Høyspenningsanlegg, H540 Grønnstruktur, H560 Kantsoner langs vassdrag og 570_4 Kulturminner/ H570_8 Bevaring av kulturmiljø (Garder-Glenne Øvre).

Konsekvensutredning

Det er gjennomført en vurdering av planen opp mot KU-forskriften, se vedlagt dokument nederst på denne siden. Det skal gjøres konsekvensutredning for temaene naturmangfold og landbruk. Andre aktuelle temaer som er vurdert opp mot KU-forskriften blir ivaretatt i planforslagets ROS-analyse og gjennom fagrapporter.

Innspill til planarbeidet

De som har merknader eller opplysninger til planarbeidet, bes melde dette skriftlig innen 26.11.2023 til plankonsulent Nomad: Postboks 411 sentrum, 0164 Oslo eller på e-post til hei@nomad.no, merkes med “STU Soltunet”.

Varsel om oppstart av planarbeidet sendes også til nasjonale/regionale myndigheter, statlige foretak og andre nasjonale/regionale interessenter. Det er sendt ut likelydende brev til Frogn kommune hvor berørte grunneiere, kommunale myndigheter og lokale organisasjoner blir varslet.

Dokumenter

Nedenfor ligger aktuelle dokumenter i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. Trykk på lenkene for å laste ned og lese dokumentet:

Soltunet – Varsel om oppstart

Soltunet – Situasjonsplan A4 1:4000

Soltunet – Planinitiativ

Soltunet – Vurdering om konsekvensutredning